DJ Dream Team

More info about T-DJs (in alphabetical order)

TDJ Ania

Anna Pietruszewska, Bielsko-Biała, PL

Wraz z jej zmieniającym się stylem tańca, zmieniła się również muzyka, którą lubi i którą służy światu tanga: od ukochanej alter i nuevo do perfekcyjnie skomponowanej tradycji. Muzyka neotango i nie-tango zawsze była obecna na jej listach odtwarzania jednak Anna zmieniła się dojrzewając i dając więcej miejsca dla gustów tancerzy. Mimo to jej muzyka zawiera zarówno nuevo jak i "alternatywę". Andreas Linetzky i Astor Piazzola będą zawsze na jej listach odtwarzania, zwykle także zespoły takie jak Amores Tangos, Quadro Nuevo, Orquestra Romantica Milonguera czy Andariega. _________Along with the changing style of her dancing, the music she likes and serves for the tango world, has also changed. From beloved alter and nuevo to perfectly composed tradition. However, non - tango music has always been present in her playlists. Its design changed, to maturing and giving more space for dancers.Her music includes songs called tango sensual, narcotango, nuevo and alter music. The works of Andres Linetzky and Piazzola will always be on her playlists as well as Amores Tangos or Quadro Nuevo bands are usually present as well as Orquestra Romantica Milonguera or Andariega band.

TDJ Dorota

Dorota Zyskowska, Warszawa, PL

Stosunek Doroty do tangowej muzyki oparty jest na całkowitej pasji i absolutnym uwielbieniu. Poświęca muzyce każdą wolną chwilę. Mówi się, że wśród najważniejszych cech DJ-ja powinna być empatia. Ona ją właśnie ma. Jej granie cechuje duże wyczucie tego, do czego chcieliby tańczyć uczestnicy milongi.Uwielbia tanga z pięknymi wokalami oraz tanga instrumentalne głębokie, z drugim dnem, a jej ulubioną orkiestrą jest Anibal Troilo, jednakże nie wyobraża sobie milongi bez Pugliese, D’Arienzo czy Laurenza.Jest twórcą pierwszego w Polsce tangowego radia: radiotango.uno/en/#about_________Dorota’s relation with the tango music is based on a total passion and absolute love. She dedicates all her free time to the music. It is said that one of the most important DJ’s features is empathy. Dorota just has it. Her selections are based on the feeling what dancers would like to dance to.She loves tangos with beautiful vocals and deep instrumental ones with the second bottom. Her favourite orquestra is Anibal Troilo however, she cannot imagine a milonga without Pugliese, D’Arienzo or Laurenz.She has created the first tango radio in Poland: radiotango.uno/en/#about

TDJ Facundo

Facundo Peñalva, ARG / PL

Organizator cotygodniowej milongi Partylonga w Warszawie, nauczyciel w LOFToDANCE - Kraków. Założyciel szkoły tanga i nauczyciel w Tango Arrabal by Facundo Peñalva w Krakowie.Najchętniej gra mieszankę: klasyczną muzykę tangową w wykonaniu nowych i starych orkiestr. _________Organizer of the weekly Partylong milonga in Warsaw, teacher at LOFToDANCE - Krakow. Founder and teacher at the Tango Arrabal by Facundo Peñalva tango school in Krakow.He most often plays a mix: classical tango music performed by new and old orchestras.

TDJ Francisco

Francisco Saura, Malaga, ES

Francisco jest osobą o entuzjastycznej naturze, przepełnioną energią i nigdy nie przegapi okazji, aby z każdej milongi uczynić bogatą i urozmaiconą rozrywkę. Jego muzyka jest bardzo zabawna i dynamiczna. Jest wielkim miłośnikiem wrażliwego i rytmicznego tango milonguero. Preferuje orkiestry tangowe z lat 30. i 40-tych.Franscisco jest jednym z organizatorów encuentro milonguero w Maladze w Hiszpanii. _________Francisco is an enthusiastic nature, overflowing with energy and never misses an opportunity to make the best of every milonga: a rich and varied entertainment. His music is very playful and dynamic. It is a great lover of the sensitive and rythmic tango milonguero. He prefers the tango orchestras of the 30s and 40s. Franscico is one of the organizers of the encuentro milonguero in Málaga, Spain.

TDJ Lechosław

TangoDealer Lechosław Hojnacki, Bielsko-Biała, PL

Od 2003 roku jestem związany z tangiem argentyńskim: i z tańcem, i z jego popularyzacją. Niektóre jej formy, to witryna i przewodnik Tango - Twoja Pasja (tango.etaniec.org | przewodnik.etaniec.org). Współorganizuję największą, stałą milongę w Bielsku-Białej m.etaniec.orgMój zachwyt nad Złotą Erą znajduje odzwierciedlenie w oferowanej przez mnie muzyce, jednak nie jestem ortodoksem: lubię szukać ziaren dobrego tanga w różnych miejscach i czasach. Dlatego moje menu zwykle zawiera więcej niż jedną tandę specjalną. Osobiście restauruję wszystkie stare nagrania, które dzisiejsza technologia pozwala chociaż trochę przybliżyć do naturalnego brzmienia orkiestry. Przyświeca mi w tym dziele fakt, który streszczam jako zasadę "Nie trzeszczmy, Di Sarli jak grał, to nie trzeszczał". _________I am involved in tango since 2003. As the T-DJ I consider tanda as the atomical trinity: two dancers and the music they have chosen to dance to. Therefore I am concerned with both tanda dramaturgy and it's emotional consistency. I admire Golden Era music but I am not ultra-orthodox. I look for tango nuggets in different music. That's why I will probably offer more than one special tanda.I do restore carefully old recordings if ever the digital technology gives me a chance to get a bit closer to the clear sound of their natural origin.

TDJ Mateusz

Mateusz Stach, Brzeg, PL

Wybieram ulubione tanga i komponuję z nich tandy, które są z reguły romantyczne i melodyjne. W „Złotej Erze” odnajduję wirtuozerię i bogactwo rytmu. Bardzo cenię klasyków tanga, i to z ich twórczości głównie buduję swoje listy.W moich playlistach odnajdziecie rzewną lirykę, ale i dynamikę z pazurem. Staram się na tyle różnicować klimaty i nastroje muzyczne, aby zaspokoić wiele gustów i każdy mógł mieć satysfakcję z tańca"_________I choose my favorite tango and compose tandas that are usually romantic and melodic. In "The Golden Age" I find virtuosity and richness of rhythm. I value tango classics very much, and it is from their work that I mainly build my lists.In my playlists you will find clever lyrics, but also dynamics.I try to differentiate the atmosphere and music mood enough to satisfy many tastes and everyone could have the satisfaction of dancing.

TDJ Marcin

Marcin Błażejewski, Warszawa, PL

Marcin jako DJ tworząc atmosferę milongi stara się dobierać muzykę tak, aby tańczący czuli dobrą energię, komfort i przyjemność. Jest zwolennikiem tradycyjnej muzyki ze wskazaniem na Złotą Erę, ale posiłkuje się również muzyką z okresu Guardia Vieja oraz okazjonalnie tą z lat pięćdziesiątych i późniejszych. Jego ulubione orkiestry to Anibal Troilo, Juan D’Arienzo i Osvaldo Pugliese. Jest współtwórcą pierwszego w Polsce tangowego radia: http://radiotango.uno/en/#about_________Marcin is known as a DJ who makes an atmosphere during the milonga sharing his passion to tango music with the other dancers in the way they feel good, fluent energy, comfort and pleasure. He’s keen on traditional music with preferences of Golden Age, which makes a core of his selection occasionally supported by the music of Guardia Vieja as well as from 50s and later. His favourite orquestras are Anibal Troilo, Juan D’Arienzo and Osvaldo Pugliese. Marcin is also an organizer of tango events (for example three editions of the festival - Warsaw Tango Weekend and regular milongas in Warsaw). He has also created the first tango radio in Poland: http://radiotango.uno/en/#about

TDJ Michał

Michał Kaczmarek "El Zorro", Poznań, PL

Jest założycielem Teatru Tanga oraz Casa Buena w Poznaniu. Gra na milongach, maratonach, encuentro i festiwalach w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Wlk. Brytanii. Miał zaszczyt zagrać gościnnie na dwóch słynnych milongach w Buenos Aires w El Obelisco i Maldita Milonga.O swojej pasji DJa mówi tak: "tango to dla mnie zawsze tańczenie muzyki. utwory, które nie mają potencjału tanecznego, nie znajdą się w moich tandach - są dobre do słuchania lub przygotowania choreografii. wszystkie utwory, które gram, chętnie zatańczyłbym na parkiecie. i to dokładnie w takiej kolejności, jaką "czuję".Bo DJ na milondze prowadzi dialog z tancerzami - to jest wymiana energii - zawsze unikalnej, tak jak wyjątkowa jest każda milonga. Uwielbiam dynamikę D'Arienzo i Echague z lat '30, romantyzm Di Sarliego z lat '50 i pełnię brzmienia Troilo oraz Calo.Grając na milongach tworzę razem z Tanguer@s pewną opowieść, historię, która dzieje się tu i teraz. Chociaż gram tradycyjnie, jeśli taka jest energia, wplatam współczesne wykonania orkiestr takich jak Romantica Milonguera czy Sexteto Milonguero.Duży nacisk kładę na spójność utworów w każdej tandzie - tematyczną i emocjonalną. Wyzwaniem było dla mnie granie na encuentro w Hiszpanii, gdzie każdy na parkiecie rozumiał słowa lub kontekst danego utworu. Polecam każdemu DJowi takie doświadczenie.Moim ulubionym czasem na maratonach jest noc, kiedy parkiet jest już "rozgrzany" i kiedy mogę tak dobierać muzykę, by był zapełniony do ostatniej tandy". Prowadzi szkołę tanga, regularną milongę "el abrazo", organizuje festiwale: Tango Barocco, Ocho Pasos, maratony: La Endorfina i Carnavalito oraz encuentro milonguero "La Mirada"_________The founder of the Tango Theater and Casa Buena in Poznań. He plays milongas, marathons, encuentro and festivals in Spain, Italy, Germany and the UK. UK. He had the honor of playing guest appearances at two famous milongas in Buenos Aires at El Obelisco and Maldita Milonga.He says about his passion for the DJ: "tango is always for me dancing music. Songs that do not have dance potential, will not be in my tandas - they are good to listen to or prepare choreography. All the songs that I play, I would love to dance on the dance floor. and exactly in the order I "feel".Because DJ at milonga conducts a dialogue with dancers - this is the exchange of energy - always unique, just as every milonga is unique. I love the dynamics of D'Arienzo and Echague from the 1930s, Di Sarli's romanticism from the 1950s and the fullness of Troilo and Calo.Playing milongas together with Tangueros I create a story, a story that happens here and now. Although I play traditionally, if it is energy, I intertwine contemporary performances of orchestras such as Romantica Milonguera or Sexteto Milonguero.I put a lot of emphasis on the coherence of the songs in each band - thematic and emotional. The challenge for me was to play encuentro in Spain, where everyone on the dance floor understood the words or context of the song. I recommend this experience to every DJ.My favorite time at marathons is the night when the dance floor is already "warmed up" and when I can choose the music so that it is filled to the last tanda.He runs a tango school, regular milonga "el abrazo", organizes festivals: Tango Barocco, Ocho Pasos, marathons: La Endorfina and Carnavalito and encuentro milonguero "La Mirada"